Redakcja Kujon.net

Nieklasyfikowanie


Kiedy uczeń może nie być klasyfikowany z danego przedmiotu i co może zrobić w takiej sytuacji?Podstawa prawna

Kwestię klasyfikowania z zajęć edukacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz – bardziej szczegółowo – Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w danej szkole.

Nieklasyfikowanie – co to?

Każdy uczeń powinien dwa razy w roku być klasyfikowany z danego przedmiotu w celu ustalenia oceny śródrocznej i rocznej. Może się jednak zdarzyć, że nie będzie to możliwe. Wtedy uczeń nie otrzymuje ani pozytywnej, ani negatywnej oceny z danego przedmiotu.

Kiedy mogę być nieklasyfikowany?

Podstawą nieklasyfikowania jest brak obecności na więcej niż połowie zajęć z danego przedmiotu. Tak więc, jeżeli w ciągu semestru odbyło się 17 lekcji fizyki, klasyfikowany będzie uczeń, który był obecny na co najmniej 9 lekcjach.

Jestem nieklasyfikowany – co teraz?

Uczeń nieklasyfikowany z danego przedmiotu może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w celu uzyskania oceny śródrocznej lub rocznej. Jeżeli przyczyną nieklasyfikowania były usprawiedliwione nieobecności, uczeń automatycznie uzyskuje prawo przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego. Natomiast jeśli nieobecności nie zostały usprawiedliwione, na taki egzamin musi wyrazić zgodę rada pedagogiczna.

Jak wygląda egzamin klasyfikacyjny?

Egzamin przeprowadzany dla osób nieklasyfikowanych generalnie składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Egzamin z plastyki, techniki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego składa się przede wszystkim z zadań praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu w klasie ucznia oraz drugi nauczyciel (który uczy w danej szkole tego samego lub pokrewnego przedmiotu). Przebieg egzaminu mogą obserwować rodzice ucznia.